V-Scallop Basil Jeon (Korean Savory Pancake)
V帆立バジルチヂミ